President

Dr. Kamlesh Naik

Secretary

Dr. Pragnesh Vachharajani

Treasurer

Dr. Ramesh I. Patel

Vice President

Dr. Piyush B. Gandhi

Vice President

Dr. Pratik V. Shah

Jt. Secretary

Dr. Balkrishna Rathod

Jt. Secretary

Dr. Hitesh Jiravala

Jt. Treasurer

Dr. Vijay Maurya

Imm. Past President

Dr. Dhirendra Sanandia

Dr. Hasmukh Patel

Dr. Arvind Panchal

Dr. Rajni D. Shah

Dr. Pritesh Shah

Dr. Harekrishna Thakkar

Dr. Vijay Mehta

Dr. Suresh Chatwani

Dr. Ajay Dave

Dr. Paresh Bhavsar

Dr. Kalpita Dave

Dr. H.G. Patwani